Jdi na obsah Jdi na menu
 


23) MO – ÚČTOVÁNÍ V OBCHODĚ

15. 3. 2009

23) MO – ÚČTOVÁNÍ V OBCHODĚ

 

CHARAKTERISTIKA OBCHODNÍHO PODNIKU

Účetní jednotky, zabývající se nákupem a prodejem zboží, prodávají nakoupené zboží buď konečnému spotřebiteli (maloobchod) nebo dalším obchodním podnikům – maloobchodním účetním jednotkám (velkoobchod). Ani jedna z těchto forem obchodníků teoreticky nemusí být plátce daně z přidané hodnoty. Přesto většina z nich plátcem DPH je nebo se jím v nejbližší době stane.

Více důvodů pro registraci má velkoobchod. Kromě výše obratu totiž při rozhodování hraje roli i to, že není na konci obchodního řetězce – chce-li totiž prodávat plátcům DPH, bude mít obtížnější pozici, protože ti si nebudou moci uplatnit odpočet daně na vstupu a v konečném důsledku pro ně bude takový velkoobchod pravděpodobně dražší než konkurence.

Také mezi účetními jednotkami, které se zabývají maloobchodem, plátců DPH přibývá. Důvodem je snížení hranice obratu pro povinnou registraci.

 

ZBOŽÍ A JEHO OCEŇOVÁNÍ

Pod pojmem zboží rozumíme:

- movité věci nabyté (zakoupené) účetní jednotkou za účelem prodeje, pokud s těmito věcmi účetné jednotka obchoduje

- výrobky, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen

- nemovitosti, které účetní jednotka má jako předmět činnosti nákup a prodej nemovitostí, nakupuje je za účelem prodeje v nezměněné podobě, účetní jednotka přitom tyto nemovitosti sama používá, nepronajímá ani na nich neprovádí technické zhodnocení

Nakoupené zboží se oceňuje v pořizovacích cenách. Pořizovací cena se skládá z:

- ceny pořízení

- vedlejších nákladů

Samotný prodej zboží se pak oceňuje v prodejních cenách, které se skládají z:

- pořizovací ceny

- obchodní marže

- daně z přidané hodnoty

 

NÁKUP A PRODEJ ZBOŽÍ

Stejně jako o jiných zásobách se i o zboží dá účtovat dvěma způsoby.

Způsobem A

Během roku se při účtování o pořízení zboží běžně využívají účty zásob. Při používání je možno využít účtu 131 – Pořízení zboží. Je to účet kalkulační. Nesmí vykazovat KZ k rozvahovému dni, resp. případný zůstatek se musí převést na jiný účet.

Zůstatek na straně MD se převede na účet 139 – zboží na cestě – zápisem MD 139/ D 131

Zůstatek na straně D se převede zápisem MD 131/ D 389

131 – pořízená zboží

132 – zboží na skladě a v prodejnách

Způsob B

Během roku se při pořízení zboží účty zásob vůbec nepoužívají a veškeré nákupy se účtují rovnou do nákladů na účet 504 – prodané zboží. Na konci účetního období se pak z tohoto účtu odúčtuje hodnota neprodaného zboží na účet 132 – zboží na skladě a v prodejnách, zápis MD 132/ D 504.

Prodej zboží je potřeba rozdělit do dvou částí:

1) Tržba za prodej se zaúčtuje na účet 604 – tržby za zboží (v prodejních cenách bez DPH)

2) Úbytek prodaného zboží se zaúčtuje na účet 504 MD – prodané zboží/ 132 D – zboží na skladě a v prodejnách (vyskladnění)

Nákup – D 321/ MD 131

Sklad – D 131/ MD 132

 

PŘEDÁNÍ VÝROBKŮ DO VLASTNÍCH PRODEJEN

Pokud účetní jednotka prodává své výrobky ve vlastních prodejnách, mění se tyto výrobky předáním do prodejen zboží. Tato přeměna se účtuje ve vnitropodnikových cenách na úrovni vlastních nákladů.

Úbytek výrobků (vyskladnění) – D 123/ MD 613

Přírůstek zboží (aktivace) – D 621/ MD 132

 

ANALYTICKÁ EVIDENCE KE ZBOŽÍ V MALOOBCHODĚ

Podle účetních předpisů se analytická evidence ke zboží v maloobchodě musí vést alespoň podle hmotně odpovědných osob či podle míst uložení. V praxi to znamená, že nemusí existovat skladní karty pro jednotlivé druhy zboží. Pro snazší inventarizaci  na prodejnách je ale vhodné evidovat zboží v prodejních cenách. Současně je však nutno respektovat, že v účetnictví a v účetních výkazech se zboží vykazuje v pořizovacích cenách.

Řešením je rozdělit analytický účet 132 – zboží na skladě a v prodejnách takto:

132/ 1 – zboží v prodejních cenách u plátců DPH včetně DPH

132/ 2 – oceňovací rozdíl ke zboží (zahrnuje obchodní marži účetní jednotky a DPH – rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou – zůstatek musí být na straně D, popř. na straně DM se záporným znaménkem)