Jdi na obsah Jdi na menu
 


22) MO – ÚČTOVÁNÍ V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

15. 3. 2009

22) MO – ÚČTOVÁNÍ V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

- založení je možné i jedním zakladatelem, obchodní společnost, která bývá označována jako kapitálová – má povinnost vytvářet základní kapitál

 

Základní kapitál: 2 miliony, 20 milionů (podle způsobu vytvoření), rozvrženo na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě: hodnota, která je na akcii uvedena

Akcie: jsou cenným papírem (CP)

 

Práva akcionáře

1) na podíl ze zisku – dividenda

2) podíl cena řízení – právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní

3) právo na podíl z likvidačního zůstatku při zániku společnosti

 

Druhy akcií

1) běžné (kmenové) – základní práva

2) prioritní (přednostní) – majitelům poskytují výsadní nebo zvláštní práva: právo na dividendu, vlastníci mají omezené hlasovací právo na valné hromadě

2) zaměstnanecké – jsou pro zaměstnance za výhodných podmínek, jsou to akcie, které znějí na jméno – mohou být převáděny jen mezi zaměstnanci, nejsou volně převoditelné

 

Akcie mohou znít

1) na majitele (doručitele): všechna práva náleží majiteli, jsou převoditelné předáním nebo prodejem jiné osobě

2) na jméno: akciová společnost vede seznam akcionářů, kteří vlastní tyto akcie, nejsou volně převoditelné, pomocí tzv. rubopisu: jméno FO nebo firma PO, která je nabyvatelem akcie a den toho převodu, každá změna musí být nahlášena emitentovi: akciová společnost

Jmenovitá hodnota akcie: nominální, hodnota, která je uvedena na akcii

Kurzovní hodnota akcie: tržní hodnota, za ni se akcie prodává a kupuje

 

 

 

Vytvoření základního kapitálu

1) bez výzvy k upisování akcií: zakladatelé se v zakladatelské smlouvě dohodnou, že v určitém poměru vytvoří základní kapitál sami, minimálně 2 miliony

2) na základě výzvy k upisování akcií: pokud zakladatelé nejsou schopni z vlastních zdrojů základní kapitál vytvořit: minimální hodnota je 20 milionů, upisováním akcií hledají další akcionáře, výzva k upisování musí být zveřejněna

 

Vlastní upisování: podpis listiny upisovatelů, vydání zatímního listu – promesa, po zaplacení celé upsané částky je zatímní list vyměněn za akcie, pokud základní kapitál nebyl upsán v  plánované výši založení společnosti je neúspěšné a upsané částky se musí vrátit

 

Řízení akciové společnosti

Valná hromada: schvaluje účetní uzávěrku, navrhuje rozdělení zisku (výplata dividend), schvaluje rozhodnutí o zrušení společnosti, volí jednotlivé orgány, rozhoduje o dalších důležitých otázkách akciové společnosti

Představenstvo: statutární orgán vede účetnictví, předkládá účetní uzávěrku valné hromadě, členové volí svého předsedu

Dozorčí rada: kontrolní orgán, musí být vytvořen, minimálně 3 členové (členové nesmí být v představenstvu, dozorčí rada kontroluje účetnictví a další činnost představenstva)

 

Obchodní činnost

1) akciová společnost

2) a. s.

3) akc. spol.

 

Zákonný rezervní fond

- povinnost vytvářet zákonný rezervní fond, který je určen ke krytí ztrátového hospodaření. Pravidla pro jeho tvorbu:

- musí začít s tvorbou zákonného rezervního fondu nejpozději v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% hodnoty základního kapitálu

 

Ručení

- a. s. ručí celým svým majetkem

ZAHAJOVACÍ ROZVAHA

Ke dni vzniku sestavuje společnost zahajovací rozvahu a následuje otevření účtů hlavní knihy. V aktivech je zpravidla jednak pohledávka za upsaný a nesplacený kapitál (účet 353) a dále příslušný majetek, který byl vložen do společnosti (např. peněžní prostředky, dlouhodobý majetek). V pasivech je základní kapitál na účtu 411 ve výši zapsané v obchodním rejstříku. Další položky pasiv závisí na tom, zda existují ještě jiné vlastní zdroje (např. vklady nad rámec základního kapitálu, tj. kapitálové fondy, popř. rezervní fond)

 

ZŘIZOVACÍ VÝDAJE

Zřizovacími výdaji (náklady) se rozumí výdaje spojené se zřízením (založením) nového podniku (společnosti), například soudní a notářské poplatky a jiné úřední výlohy, náklady na pracovní cesty, mzdy, odměny za zprostředkováním nájemné.  Zřizovacími výdaji jsou také výdaje, které vzniklá účetní jednotka následně uhradí jiným osobám např. společníkovi v souvislosti se svým zřízením. Zřizovací výdaje se zahrnují do DNM, a to v případě, že jejich úhrn přesáhne hranici stanovenou vnitropodnikovou směrnicí účetní jednotky pro DNM z daňového hlediska pak částku 60 000,- Kč. Musí se účetně odepsat do 5 let vzniku společnosti, daňové se pak odepisují rovnoměrně po dobu 60 měsíců.

Zřizovací výdaje je možné uhradit:

a) přímo ze spláceného peněžitého vkladu

b) společníky