Jdi na obsah Jdi na menu
 


1) MO – PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ

15. 3. 2009

1) MO – PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ

PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

- účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách. Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní jednotce

a) stav a pohyb aktiv a pasiv

b) náklady, výnosy a s tím související zjištění hospodářského výsledku

Účetnictví plní tyto funkce

1. poskytuje informace pro potřeby podnikatele

2. může sloužit jako důkazní prostředek při vedení sporu

3. poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku

4. zjištění informací pro daňové účely

5. údaje v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření

 

PRÁVNÍ NORMY

- účetnictví je upravováno soubory předpisů na úrovni zákonů a norem. Základním předpisem upravujícím účetnictví podnikatelů v ČR je Zákon o účetnictví. Další normou jsou prováděcí vyhlášky Ministerstva financí. Podrobnější výklad k jednotlivým oblastem účtování pak poskytuje České účetní standardy.

Právní síla těchto norem je následující

1. Zákon o účetnictví

2. Vyhlášky MF

3. České účetní standardy

Další předpisy, které účetní jednotky musí ve své praxi využívat jsou – Obchodní zákoník, daňové zákony, pojišťovací zákony, zákon o cestovních náhradách, zákoník práce, zákon o cenných papírech

Zákon o účetnictví

Povinností podle zákona o účetnictví je vést účetnictví, úplně průkazným způsobem a správně, tak aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem.

1) účetnictví je úplné, jestliže jsou zaúčtovány všechny účetní případy týkající se účetního období

2) účetnictví je vedeno průkazným způsobem, jestliže jsou účetní případy a účetní zápisy doloženy účetními doklady a účetní jednotka provedla inventarizaci

3) účetnictví je správné, jestliže nebyly porušeny povinnosti stanovené zákonem o účetnictví a výše uvedenými předpisy

Povinnost vést účetnictví – PO jsou povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku až od dne svého zániku. PO, které se staly účetní jednotkou v důsledku překročení obratu, jsou povinny vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou.

 

ÚČTOVÝ ROZVRH

- sestavuje ho účetní jednotka, je to seznam všech syntetických a analytických účtů, které budou v účetním období používat, sestavuje se pro každé účetní období, podniky, banky, pojišťovny, příspěvkové a rozpočtové organizace

 

ÚČTOVÁ OSNOVA

 - účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty, obchodní společnosti, družstva, státní podniky, FO, které jsou účetní jednotkou, účtová osnova zahrnuje 10 tříd, které se dále člení na účtové skupiny, vydává jí Ministerstvo financí

 

VNITROPODNIKOVÁ SMĚRNICE

-  účetní jednotka si vytvoří vlastní vnitropodnikovou směrnici, při jejich tvorbě a sestavení se vychází z konkrétních podmínek dané účetní jednotky, upřesňuje účetní postupy a přístupy, každá směrnice musí obsahovat den nabytí účinnosti, popřípadě období platnosti a musí být podepsaná oprávněnou osobou, jejich rozsah není závazný, proto je možné některé níže navrhované směrnice sloučit do jedné směrnice a naopak v případě potřeby provést jejich podrobnější členění

Mezi nejtypičtější vnitropodnikové směrnice patří

- účtový rozvrh

- odpisový plán

- podpisové vzory

- harmonogram účetní závěrky

- používání měnových kurzů

- způsoby oceňování

- oběh účetních dokladů

- zásady časového rozlišení nákladů a výnosů

- inventarizace majetku a závazků

- normy přirozených úbytků

- používání silničních motorových vozidel

- způsoby účtování zásob

- limity pro zatřídění do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

 

ÚČETNÍ ZÁSADY

- aby účetnictví podávalo věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a závazků účetní jednotky, musí vycházet ze všeobecných účetních zásad, tj. ze souboru určitých pravidel, které budou dodržovány při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky.

Mezi obecné zásady pro vedení účetnictví patří zejména

- zásada účetní jednotky

- zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky

- zásada nezávislosti jednotlivých účetních období

- zásada objektivity účetnictví

- zásada bilanční kontroly

- zásada označení majetku a závazku

- zásada opatrnosti

- zásada zákazu kompenzace