Jdi na obsah Jdi na menu
 


18) MO – ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

15. 3. 2009

18) MO – ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

- sestavení účetní závěrky uzavírá účetní práce v konkrétním účetním období, ještě před tím musí účetní jednotky uvést účetnictví do takového stavu, aby účetní závěrka věrně zobrazovala stav majetku a zdrojů jeho krytí, dále pak i výsledek hospodaření za účetní období, teprve potom bude moci splnit účetní závěrka svůj hlavní cíl – poskytnout komplexní informace o účetní jednotce vedení firmy. Práce, které účetní jednotku v této souvislosti čekají lze rozdělit:

1. přípravné práce před účetní uzávěrkou

2. účetní uzávěrka – představuje uzavření účtů, převedení zůstatků

3. účetní závěrka – sestavení účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha)

 

DRUHY A ROZSAH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

  1. řádná účetní závěrka – sestavuje se k rozvahovému dni
  2. mimořádná účetní závěrka – sestavuje se v mimořádných situacích, likvidace podniku, kontrola
  3. mezitimní závěrka – sestavuje se, pokud si to vyžadují zvláštní předpisy, i během účetního období

Rozsah:

  1. výkazy v plném rozsahu – musejí sestavovat všechny a. s., a dále všechny účetní jednotky, které mají zákonem stanovenou povinnost auditu
  2. výkazy ve zjednodušeném rozsahu – sestavují všechny účetní jednotky

 

POVINNOST OVĚŘENÍ AUDITOREM

- povinnost auditu mají a. s., podnikatelské subjekty, obchodní společnosti, družstva, FO

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PŘED ÚČETNÍ UZÁVĚRKOU

- přípravné práce zahrnují provedení inventarizací a zaúčtování účetních operací, které do běžného období patří a bez nichž by zůstatky na rozvahových účtech věrně nezobrazovaly stav majetku a zdrojů a ani výsledek hospodaření by nebyl vyčíslen ve správné výši, jde zejména o tyto činnosti:

 

 

1. inventarizace majetku a závazků

2. závěrečné operace u zásob

3. kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů

4. zaúčtování dohadných položek

5. tvorba a zaúčtování rezerv

6.zaúčtování kursových rozdílů

7. odpis pohledávek a opravné položky k pohledávkám

8. výpočet a zaúčtování spatné daně z příjmů

9. výpočet a zaúčtování odložené daně z příjmů

 

UZÁVĚRKA ÚČTŮ V HLAVNÍ KNIZE

- po skončení přípravných prací se provádí účetní uzávěrka, spočívá v tom, že zůstatky ze všech účtů se převedou na dvojici uzávěrkových účtů, zůstatky z rozvahových účtů se převedou na účet 702, zůstatky z účtů výsledkových na účet 710, oba tyto účty se stanou podkladem pro sestavení účetních výkazů

 

OBSAH A STRUKTURA ÚČETNÍCH VÝKAZŮ

- účetní jednotky sestavují na základě uzavřených účetních knih povinně tři druhy účetních výkazů

1. rozvaha

2. výkaz zisků s ztráty

3. příloha

- plný nebo zjednodušený rozsah

 

Rozvaha

- představuje přehled jednotlivých aktiv a pasiv

 

Výkaz zisků a ztrát

-  určuje náklady, výnosy, hospodářský výsledek

- zjišťuje se za každý měsíc HV, povinně se sestavuje 1x ročně (4x) nepovinně 1x měsíčně, čtvrtletně, výsledovka – sestavuje se na konci účetního období

MD 710 = ztráta

D 710 = zisk

 

Sleduje výsledek hospodaření z:

Provozní činnosti = provozní výnosy – provozní N (60. – 65., 50. –55.)

Finanční činnosti = finanční V – finanční N (66. – 67., 56. – 57.)

Mimořádné činnosti = mimořádné V – mimořádné N (68., 58.)

Běžné činnosti = HV z provozní činnosti + HV z finanční činnosti – daň

 

Příloha

- příloha má stanovený obsah, příloha se sestavuje v plném rozsahu

  1. obecné údaje o účetní jednotce
  2. informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
  3. doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku s ztrát