Jdi na obsah Jdi na menu
 


16) MO – NÁKLADY A VÝNOSY

15. 3. 2009

16) MO – NÁKLADY A VÝNOSY

CHARAKTERISTIKA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Náklady a výnosy představují v účetnictví dvě strany hospodářského výsledku. Ve směrné účtové osnově jsou zařazeny do 5. a 6. účtové třídy, souhrnně se nazývají výsledkové účty:

Náklady jsou peněžním vyjádřením spotřeby:

- cizích výkonů (nakoupené služby)

- práce vlastních zaměstnanců (mzdové náklady)

- oběžného majetku (spotřeba materiálu, prodej zboží)

- dlouhodobého majetku (odpisy)

Výnosy představují výkony účetní jednotky v peněžním vyjádření. Vznikají například při:

- prodeji zboží, výrobky a jiného majetku účetní jednotky

- prodej služeb

 

ZÁSADY PRO ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

- na výsledkových účtech se účtuje narůstajícím způsobem od začátku účetního období

- přírůstky nákladů se účtují na straně MD, přírůstky výnosů na straně D

- náklady a výnosy se účtují vždy do období se kterými věcně a časově souvisejí

- opravy nákladů a výnosů minulých účetních období se účtují na výsledkových účtech, kterých se týkají, pouze v případech, kdy oprava představuje významnou částku, zaúčtuje se do mimořádných nákladů nebo výnosů

- zákaz vzájemného zaúčtování nákladů a výnosů

- existence párových účtů

 

ČLENĚNÍ NÁKLADŮ

1. členění podle nákladových druhů

2. členění podle struktury účetního hospodářského výsledku

provozní – náklady vzniklé v souvislosti s běžným provozem podniku

finanční – náklady spojené s peněžními prostředky nebo CP

mimořádné – náklady zachycující operace neobvyklé povahy vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky a případy neočekávaných mimořádných škod

3. členění podle místa vzniku a odpovědnosti

- členění podle hospodářských středisek

 

4. členění podle zákona o daních z příjmů

daňově uznatelné – snižují základ daně

daňově neuznatelné – ovlivní pouze účetní hospodářský výsledek

5. další členění nákladů

přímé náklady (jednicové) – přímý materiál, přímé mzdy, spotřeba technologické energie

nepřímé náklady (režijní) – oprava a udržování, cestovné, odpisy, spotřeba energie

 

ČLENĚNÍ VÝNOSŮ

Provozní – účtové skupiny 60 – 64

Finanční – účtová skupina 66

Mimořádné – účtová skupina 68

Členění výnosů na daňové a nedaňové

Jde o výnosy, které byly zdaněny u zdroje srážkovou daní. Může se jednat o výnosy dividendového charakteru. Podíly na zisku v kapitálových společnostech se od výnosů zaúčtují již zdaněné a výnos tedy nevstupuje do daňového základu.

(účtová skupina 06 nebo 25)

 

ZMĚNA STAVU ZÁSOB VLASTNÍ ČINNOSTÍ

Účtová skupina 61 – na účty této skupiny se zachycují přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby v ocenění na úrovni vlastních nákladů.

Přírůstky - D 61x, MD 12x

Úbytky – MD 61x, D 12x

 

AKTIVACE

Účtová skupina 62 – na těchto účtech se zachycují přírůstky majetku vlastní přičiněním účetní jednotky. Jde, jak o vlastní výrobu, tak i o situace, kdy účetní jednotka k již existující hodnotě pořizovaného majetku jen přidá další položku. Účtuje se opět ve vlastních nákladech, čímž dosáhneme vyloučení již zaúčtovaných nákladů na hospodářský výsledek. Do toho se později promítne až skutečná spotřeba majetku.

621, 622, 623, 624 D - aktivace, 111, 131, 042, 042 MD - pořízení