Jdi na obsah Jdi na menu
 


15) MO – KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

15. 3. 2009

15) MO – KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ ÚČTOVÉ TŘÍDY 4. – KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

4. účtová třída obsahuje rozvahové pasivní účty, které můžeme rozdělit do dvou skupin

Kapitálové účty

- jde o vlastní zdroje krytí majetku (vlastní kapitál), které jsou zařazeny do účtových skupin 41, 42, 43 a 49, tvoří se zejména prostřednictvím vkladům, kladným výsledkem hospodaření (ziskem), bezplatným nabytím majetku (darováním)

Účtová skupina 41

- základní kapitál, účet 411, při změnách základního kapitálu účet 419

- kapitálové fondy, účty 412, 413

Účtová skupina 42

- fondy ze zisku, účty 421, 422, 423, 427

- převedené hospodářské výsledky, účty 428, 429

Účtová skupina 43

- zisk po zdanění nebo ztráta z předcházejícího účetního období, účet 431

Účtová skupina 49

- účet individuálního podnikatele 491

Dlouhodobé závazky

- jde o cizí zdroje, jejichž lhůta splatnosti je delší než 1 rok

Účtová skupina 45

- rezervy

Účtová skupina 46

- bankovní úvěry s dobou splatnosti delší než 1 rok

Účtová skupina 47

- ostatní dlouhodobé závazky, závazky se splatností nad 1 rok

Účtová skupina 48

- 481 – odložená daňová pohledávka a závazek

 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL V RŮZNÝCH ORGANIZAČNĚ PRÁVNÍCH FORMÁCH PODNIKÁNÍ

Obchodní zákoník ukládá některým obchodním společnostem a družstvům vytvořit při svém vzniku základní kapitál. Tvoří se peněžitými a nepeněžitými vklady společníků a jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku. Povinnost vytvořit základní kapitál se týká zejména a. s., a s. r. o. Dále musí základní kapitál vytvářet k. s. a družstva. FO základní kapitál vytvářet nemusejí, za závazky své firmy ručí celým svým majetkem.

 

KAPITÁLOVÉ FONDY

- pokud účetní jednotka zvyšuje základní kapitál upsáním nových vkladů, jejichž nominální hodnota je nižší než částka, kterou požaduje od vkladatelů rozdíl, o který se nezvyšuje základní kapitál se účtuje na účet 412 – emisní ážio.

 

FONDY ZE ZISKU

- ze zisku po zdanění se tvoří fondy jednak povinně podle pravidel stanovených obchodním zákoníkem (421, 422) a jednak dobrovolně podle pravidel, které si stanový účetní jednotka sama (423, 427). Zákonný rezervní fond se povinně tvoří v a. s. a s. r. o. a je určen ke krytí ztrátového hospodaření. Jeho obdobou u družstva je nedělitelný fond.

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VE SCHVALOVACÍM ŘÍZENÍ

- hospodářský výsledek může ovlivnit výši vlastních zdrojů dvojím způsobem:

a) kladně (zisk)

b) záporně (ztráta)

Ve zdrojích se objevuje ve dvou podobách:

a) jako HV bezprostředně předcházejícího roku, 431: MD – ztráta, D - zisk

b) jako nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let, 428, 429

 

ROZDĚLENÍ ZISKU

- je-li výsledkem hospodaření běžného účetního období zisk, pak o jeho rozdělení rozhoduje v průběhu následujícího účetního období valná hromada v souladu s pravidly stanovenými ObchZ, tato pravidla se týkají zejména povinné tvorby zákonného rezervního fondu – 431/421

Čistý zisk je dále možno použít:

- na příděly do dalších fondů 431/423, 427

- na podíly na zisku společníkům 431/364

- na zvýšení základního kapitálu 431/419

- na úhradu ztráty z minulých let 431/429

- v dalších letech jako dodatečný zdroj 431/428

 

VYPOŘÁDÁNÍ ZTRÁTY

- také v případě ztráty je potřeba účet 431 vynulovat, ztrátu je možné vyrovnat z vlastních zdrojů:

- čerpání ze zákonného rezervního fondu 421/431

- čerpání z dalších fondů 423, 427/431

- z nerozděleného zisku minulých let 428/431

- snížením základního kapitálu 419/431

 

ZÁSADY PRO TVORBU A ČERPÁNÍ REZERV

- rezervy představují zdroje krytí v budoucnu očekávaných výdajů, smyslem je rozložit větší výdaj, který vznikne za několik let, do let, které vzniku výdaje předchází, tvorba rezervy znamená pro účetní jednotku náklad, rozlišujeme rezervy zákonné a ostatní, tvorba a čerpání zákonných rezerv ovlivňuje současně základ daně z příjmů, ostatní rezervy mají vliv pouze na výši účetního hospodářského výsledku, každá rezerva musí být sledována samostatně na evidenční kartě a podléhá inventarizaci, při ní se zkoumá zda byly dodrženy podmínky uvedené v ZoR, zda je rezerva tvořena v přiměřené výši a zda nepominuly důvody pro její tvorbu.

Tvorba rezervy: D 451, 459/MD 552, 554

Čerpání, zrušení rezervy: MD 451, 459/D 552, 554

 

ÚVĚRY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

- bankovní úvěry s celkovou lhůtou splatnosti delší než jeden rok se v účetnictví zaznamenávají na účet 461 – bankovní úvěry