Jdi na obsah Jdi na menu
 


12) MO – MZDY A ZAMĚSTNANCI

15. 3. 2009

12) MO – MZDY A ZAMĚSTNANCI

Mzdou se rozumí peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci.

Mzda – peněžní, naturální

 

FORMY MEZD

- časová, podílová, úkolová, kombinovaná

 

SLOŽKY MEZD

Základní mzda

Příplatky – za práci přesčas, za práci ve svátek, za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí, za práci v noci

Ostatní složky mzdy – prémie, odměny

Náhrady mzdy – za dovolenou, státem uznané svátky, návštěva lékaře, školení, prostoje, stavba, pohřeb

 

VÝPOČET HRUBÉ MZDY

HM = základní mzda + příplatky + ostatní složky mzdy + náhrady mzdy

ČM = HM – zákonné srážky

Částka k výplatě = ČM – ostatní srážky + nemocenské dávky

 

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

- pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, pojistné  na nemocenské dávky a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jeho výše se u jednotlivých poplatníků stanoví % sazbou z vyměřovacího základu, zjištěného za rozhodovací období, vyměřovacím základem pro výpočet pojistného je úhrn příjmů zaúčtovaných zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem zaměstnání

zaměstnanci – 8 %

zaměstnavatel – 26 %

 

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

- pro výpočet pojistného je potřeba znát jednak pojistné sazby a jednak výši vyměřovacího základu

 

zaměstnanci – 4,5 %

zaměstnavatel – 9 %

Vyměřovacím základem pro výpočet pojistného je úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá účast na nemocenské pojištění.

 

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

Pro způsob zdanění mzdy daní z příjmů ze závislé činnosti je rozhodné, zda má zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani

a) má-li zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani je daň z příjmů srážena ve formě zálohy na daň

b) nemá-li zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani, potom je pro způsob zdanění rozhodující výše hrubé mzdy

1. HM do 5 000,- Kč – srážková daň

2. HM nad 5 000,- Kč – záloha na daň

- záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti je povinná sazba, která se sráží v průběhu zdaňovacího období

Zdanitelná mzda = HM – pojistné

 

ÚČTOVÁNÍ MEZD

- mzdy musí být zaúčtovány v tom období, v kterém byla práce vykonána nebo za které přísluší zaměstnancům odměna, mzda je nákladem podniku, výplata mzdy se provádí ve výplatním termínu, který si stanoví účetní jednotka a který není shodný s datem sestavení zúčtovací a výplatní listiny.

Hrubá mzda – MD 521, D 331

Sociální pojištění zaměstnance – D 336, MD 331

Nárok na nemocenské dávky – MD 336, D 331

Zdravotní pojištění zaměstnance – D 336, MD 331

Daň z příjmů zaměstnance – D 342, MD 331

Srážky ve prospěch jiných osob – D 379, MD 331

Manka, škody – D 335, MD 331

Výplata mzdy – D 211, 221, MD 331

 

EVIDENCE MEZD

Povinností plátců, kteří vyplácejí příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, je vést o těchto výplatách evidenci na mzdových listech, uvádět na nich veškeré předepsané náležitosti.

Mzdový list musí pro účely daně obsahovat

- jméno a příjmení poplatníka, rodné číslo, adresa, jména a rodná čísla osob, které poplatník uplatňuje pro snížení základu daně

Za každý kalendářní měsíc musí mzdový list obsahovat tyto údaje

-         počet dnů výkonu práce

-         úhrn zúčtovaných mezd

-         výši pojistného

-         základ pro výpočet daňové zálohy měsíční sazbou

-         výši sražené zálohy na daň před uplatněním slev

-         slevy na dani

-         daň po slevách

Za kalendářní rok je nutné uvést úhrnné součty výše uvedených údajů.