Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sanace a zánik podniku

16. 3. 2009

Téma č. 18

 

 

Sanace a zánik podniku

 

sanace – soubor opatření které přijímá vedení podniku, smyslem těchto opatřen je osvojení finanční výkonnosti podniku, sanaci předchází krize nebo úpadek

 

Kdy je podnik v úpadku?

-         když je v trvalé platební neschopnosti

-         když nastane snížení objemu tržeb a výkonů

-         když má špatné sociální klima

-         když je podnik účetně ve ztrátě

-         podnik má možnost zabránit hluboké krizi tím, že provádí průběžné a časté sledování výkonnosti

-         provádí se finanční analýzou, Z-SKORE vzorcem , DU-POINT vzorcem

 

„grafů

 

 

postup sanace

 

                     ------------------------------anamnéza-----------------------------------

vnější příčiny krize                            stav podniku                           vnitřní příčiny krize

                                            povaha, původ, stadium krize

                                          alternativní scénář vývoje

                    -----------------------------cíle sanace-------------------------------

   udržení podniku                          strategie sanace                    likvidace podniku

                                                                                                           udržení podniku

                                                                                                               likvidace provozu

 

Anamnéza – je to rozbor stavu podniku

zkoumá:

a)      všeobecné informace o firmě – způsob vzniku, právní forma, kapitál,

b)      ekonomická analýza – rentabilita, výnosnost, návratnost, likvidita, sledují se pomocí Z-SKORE, DU-POINTU, finanční analýza

c)      analýza výroby – sleduje se hlavně výrobní produktivita práce, zásobování

 

vnitřní příčiny – může je sám podnik ovlivnit(organizace, likvidita, rentabilita)

vnější příčiny – podnik je ovlivnit nemůže, jedná se o zásoby státu

stav podniku – říká, proč došlo ke krizi nebo úpadku

povaha, původ, stadium, krize – říká, proč došlo ke krizi

alternativní scénář – stanovena další možnost, má být součástí strategického plánu

udržení podniku – lze prodejem celé společnosti

likvidace podniku – rozprodání zařízení

 

v případě udržení podniku je potřeba stanovit sanační strategii

 

strategie:

a)      krátkodobý sanační program – rychlá pomoc, zhruba na jeden rok, radikální změny, financování podniku

b)      střednědobý sanační program – úplná změna organizace podniku, jeden až 3,4 roky, velmi finančně náročné

c)      dlouhodobý sanační plán – primitivní program, průběžné provádění finanční analýzy

 

 

zrušení a zánik podniku

 

zrušení – zánik právní subjektivity

-         důvody zrušení

-         uplynutím lhůty

-         dohodou

 

zánik podniku – okamžik, kdy je podnik vymazán z obchodního rejstříku

-         zrušení je nutným předpokladem zániku

 

důvody zrušení podniku dohodou

1)      smrt společníka

2)      zánik PO, která je společníkem

3)      zabavení nebo omezení právní způsobilosti společníka

4)      výpověď společníka

5)      dobrovolné rozhodnutí statutárních orgánů

6)      rozhodnutí soudu

7)      prohlášení konkurzu

8)      změna právní formy ( z v.o.s. na s.r.o.)

9)      rozhodnutí statutárních orgánů sloučení , splynutí či rozdělení podniku

 

zrušení společnosti z rozhodnutí soudu

-         nečinnost orgánů společnosti (2 roky se nekonala valná hromada, skončilo funkční období orgánů společnosti a nejsou zvoleny nové, více než 2 roky neplní svou činnost)

-         společnost netvoří rezervní fond

-         nekalá soutěž (dokázané přerušení pravidel obchodní etiky)

-         ztráta oprávnění podnikat (ztráta nebo odebrání živnostenského listu nebo koncesní listiny)

-         porušení zákona při vzniku

 

zrušení podniku bez likvidace

- je možné provést pouze tehdy

a) pokud soud zamítl prohlášení podniku pro nedostatek majetku

b) pokud orgány společnosti rozhodnou, o sloučení , splynutí či rozdělení společnosti

 

splynutí -  podnik A

                                podnik C – úplně nový podnik, A i B ztrácí právní subjektivitu

                podnik B

 

 

sloučení -  podnik A            - podnik A ztrácí právní subjektivitu, zruší se

                 podnik B             - podnik B přebírá úplně všechno(závazky, pohledávky)

 

                                         podnik B

rozdělení – podnik A       podnik C

                                         podnik D

 

likvidace společnosti

-         je to proces ve kterém společnost přeměňuje majetek v peněžní prostředky, které slouží k úhradě závazků

-         to, že je podnik v likvidaci se zapisuje do Or.

-         všechna práva přecházejí na likvidátora, jehož jméno je zapsáno v Or

 

druhy likvidace:

a)      likvidace v důsledku uplynutí lhůty

b)      likvidace sankční

c)      likvidace preventivní

d)      likvidace následná – je prováděna tehdy jestliže společnosti po konkurzu zůstane ještě nějaký majetek

 

likvidátor

-         může to být jen FO a jeho výběr se řídí pravidly uvedenými ve zřizovacích listinách

-         sestavuje ke dni likvidace účetní závěrku a současně oznámí že podnik je v likvidaci, aby věřitelé mohli přihlásit své pohledávky

-         postupně ve dražbě rozprodává majetek společnosti

-         rozhoduje komu a za kolik bude majetek prodán a rozhoduje o pořadí úhrady

-         musí posoudit který ze závazků je naléhavější¨

-         na předních místech věřitelé (dodavatelé tepla, energie apod.)

-         nestačí li likvidační výtěžek k úhradě závazků, je společnost předlužená a podává se návrh soudu na prohlášení konkurzu

-         ukončení zpeněžení majetkových částí a uhradí – li se závazky práce končí

-         sestaví závěrečnou uzávěrku zpráva o průběhu a výsledku likvidace

-         do 30 dnů podává návrh rejstříkovému soudu na výmaz společnosti z OR

 

konkurz, konkurzní řízení

-         je prohlášen tehdy , jestliže je podnik předlužen

-         cílem konkurzu je poměrné uspokojení věřitelů z majetku dlužníka

-         soud vyhlašuje konkurzní řízení když je podnik v úpadku= podnik má více věřitelů, kterým není schopen platit splatné závazky

-         návrh na konkurz podává – likvidátor, dlužník, nebo věřitel –ten musí soudu doložit že je podnik v úpadku

 

konkurzní podstata – je tvořena majetkem který je ve vlastnictví dlužníka v den prohlášení konkurzu

účastníci řízení – dlužníci, věřitelé, správce konkurzní podstaty – musí to být FO, bezúhonná, právně a odborně způsobilá(ekonom, právník), zapsána v rejstříku KP, nepodjatá

povinnosti správce konkurzní podstaty – zjištění konkurzní podstaty, sestavit seznam věřitelů, zpeněžení konkurzní podstaty, uspokojit věřitele

 

prohlášení konkurzu

-         soud prohlásí konkurz pouze tehdy jestliže majetek dlužníka stačí alespoň na výlohy konkurzního řízení

-         prohlášení konkurzu musí být zapsáno v Or a v katastru nemovitostí

-         po prohlášení konkurzu mají věřitelé 30 denní lhůtu ve které musí přihlásit své pohledávky

-         dnem prohlášení konkurzu se dlužník stává úpadcem

-         ztrácí právo nakládat s majetkem společnosti

-         dar nebo dědictví smí úpadce odmítnout pouze se souhlasem správce

-         dnem prohlášení konkurzu se závazky a pohledávky stávají splatnými

-         zanikají úpadcovi plné moci, prokury, návrhy na uzavřené smlouvy