Jdi na obsah Jdi na menu
 


Management

16. 3. 2009

Téma č. 15

 

 

Management

Management (to manage – vést, řídit rozhodovat)

 

   Zabývá se řízením organizace, je to proces tvorby a určování prostředí, kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů. Věda jak se řídí lidi.

 

Managementu (historie)

1) klasický management-do prvního 3. desetiletí 20. století

   - zvýšení pracovní disciplíny

   - zavedení pořádku v časných rozvrzích

   - tlak na ekonomiku výrobních operací

   - obec managementu je: Frederick Taylor – otec managementu zabýval se zvyšováním produktivity práce

     moderních metod

Henry Grant  - zavedl vědecký výběr pracovníků (grantofy, diagramy)

Frank Gilbreth – zavedl časové a pohybové studie

Lilien Gilberth – studovala lidské aspekty práce

Henry Ford – zavedl pásovou výrobu

Henry Fayol – definoval 6 stupeň průmysl. aktivit

Tomáš Baťa – zavedl svůj podnik tzv. „jako celá rodina“ (myslel na všechny své zaměstnance)

 

2) management 40-70. let

- sociální přístupy (jakou roli má člověk ve společnosti, etika, morálka) – Pareto, Mayo

- procesní přístupy = snažili se o definici mang. Funkcí, vymysleli 5 funkcí manag. – zástupce Gulich

- systémové přístupy = snažili se o převedení složitého procesu řízení do jednoduchého systému – Bernard

- matematické přístupy = 50-60. let jdou do současnosti aplikace matemat. modelů do řízení

- empirické nebo-li pragmatické = zavádění zkušeností tzv. empirie, praxe (pragma) do řízení

 

Funkce managementu:

a) plánování – základem je určení cíle a cesty k cíli 

b) organizování – na základě cílů vytvoříme org. strukturu (potřebujeme 1ved. a 10 zaměstnanců)

c) personalistika – zabývá se: a) obsazováním pozic- A-ved.Novák, zást. Kantor B, C   b) údržba pozic –komplex

         školení, kongresy 

d) vedení – motivujeme lidi, aby pracovali s radostí

e) kontrola – kontrolujeme dosažení cílů (dodávka zboží- dobře se kontroluje, per. ředitelé se kontrolují špatně)

 

Management a podnikání

Ø management funguji jak  ziskových tak neziskových organizacích

 

Vlivy působící na management

a) vnitřní:  finance – stav financí: dobré,

- špatné; zaměstnanci-jaké máme zaměstnance oni to ovlivňují více kvalifikované, samostatnější – hůř se řídí; know-how – prodáváme to co máme v hlavě můžeme to zaplatit;

technické zabezpečení- musíme neustále obnovovat co vyděláme ½ vracíme do rozvoje a obnovy.

b) vnější: zákazníci – spotřebitelský, průmyslový

- konkurence-kladné záporné stránky,

- dodavatelé-více dodavatelů

- vývoj vědy-velmi důležité s konkurencí být stále ve strhu, vyvíjet se být dopředu

- situace v regionu – více lidí málo proces. Dálnice nepomůže k zaměstnanosti

- ekon. faktory-otázka dostupnosti peněz, inflace, nezaměstnanost

- legislativa- inf. pobytky co zde láká investory a proč.

 

Rozdělení managementu

a) nižší – na úrovni mistra (15 lidí má pod sebou), Nejnižší - kontakt přímo – s pracovníky

b) střední – vedoucí účtárny

c) vrcholový – gen. ředitel, fin. ředitel, TOP – valná hromada

 

 

Management a společnost

Ø které faktory z vnějšího prostředí ovlivňující řízení firmy

a) ekonomické faktory: inflace, nezaměstnanost, kapitál ðzdroje, pracovní síla ð kvalita a cena (levná)

                                     ðfinanční a daňová politika, zákazníci (nejsou není obchod),

b) technologické faktory: každá nová technologie přináší destrukci té staré (digitální fotografie). Moderní

                                        technologie přínosy: vyšší produktivita, nižší náklady na výrobu, vyšší životní úroveň

                           negativa: nezaměstnanost je vyšší způsobuje životní problémy, ztráta soukromí – kam. systém

c) sociální faktory: soc. skupiny, víra, hodnoty ð úcta ke svému podřízenému

d) politické a legislativní: stabilita legislativy (vymezuje zákonné mantinely), aby se s každou vládou neměnila

     stabilita (ČSSD-mantinely užší levicové)

 

Management v Evropě

 

Francie-země zaslíbená plánování. Prosazuje se zde manažerské elita, samostatnost a analytické schopnosti manageru.

 

Německo- mají manageři tzv. pravomoci ze zákona, ale ze zákona mají zaměstnanci právo na spolurozhodování. Funguje to v třineckých železárnách. Vliv zaměstnanců je větší než v USA.

 

USA: se prosazuje individualismus, manageři a vedoucí pracovníci jdou každý sám za sebe. Rychlost je žádanější než kvalita rozhodování. V průměru mění zaměstnanci zaměstnání 5x.

 

Japonsko: převládá kolektivní rozhodování, kvalita rozhodnutí je důležitější než jeho rychlost. Manageři se domlouvají o problémech s podřízenými. Podporuje celoživotní zaměstnání.

 

Korea: kombinace managementu USA a Japonska.

 

Profil manažera

Vlastnosti: odborné – základní znalosti oboru

                  ekonomické – vím co jsou náklady, výnosy, hosp. výsledek

                  legislativní – všeobecný právní rámec, dodání zákonů

                  pracovitost  - jsou pracovití i nepracovití

                  důslednost – určí se zodpovědná osoba na danou práci (Novák + termín splnit)

                  morální – jít více méně příkladem – nekrást

                  úcta k podřízeným –úcta k jedinci jako takovému, nepovyšovat se

                  schopnost vžít se do situace jiných – empatie – mám více zájmu,když mi zaměst. něco povolí,

                  odvděčím se lepší prací

 

Management dle stylu vedení:

        Ø direktivní (autokratický) – ředitel rozhoduje sám bez ohledu na ostatní =neakceptuje jiné návrhy, názory, očekává rychlé splnění svých příkazů, pro pracovníky práce není zajímavá, dobrá – bez možnosti prac. růstu motivace, silný vztah nadřazenosti a podřízenosti, formální autorita založená na základě postavení, detailní, ostrá kontrola splnění příkazů.

        Ø demokratický – účast pracovníků na řízení, vedoucí pracovník bere v úvahu názory, náměty svých podřízených = možnost jejich pracovního rozvoje, kreativity, rovnocenný vztah, ale vedoucí konečné rozhodnutí vydá sám, občasná kontrola, uplatňuje se, když jsou podřízení odborníci, profesionálové

         Ø liberální (pasivní) – může vést k porušování pracovního řádu, nejsou zde přímé řídicí příkazy,

typické v oblasti tvůrčí, vývojové práce, vedoucí vytváří podmínky pro dobrou práci podřízených, vedoucí je spíše poradcem, konzultantem, kontrola skoro žádná.