Jdi na obsah Jdi na menu
 


Maturitní otázky z ekonomiky

16. 3. 2009

 

Maturitní otázky z ekonomiky

 

Maturitní téma č.1

 

Základní ekonomické pojmy

 

 • potřeba, druhy potřeb, spotřeba
 • trh typy trhů( místní, národní, světový, dílčí, agregátní)
 • spotřebitel a užitek ( celkový, mezní + grafy)
 • základní východiska hospodaření – CO? JAK? PRO KOHO?

 

 

 

Maturitní téma č.2

 

Elementy trhu I.

 

 • poptávka, závislost Q a P, zákon klesající poptávky, elasticita poptávky
 • + výpočet, faktory ovlivňující poptávku
 • nabídka, závislost Q a P, zákon rostoucí nabídky, elasticita nabídky
 • + výpočet, faktory ovlivňující nabídku
 • cena a její tvorba na trhu

 

 

Maturitní téma č.3

 

Elementy trhu II.

 

 • rovnováha na trhu + graf
 • převis nabídky a převis poptávky
 • rovnovážná cena a rovnovážné množství
 • konkurence ( dokonalá, nedokonalá, cenová, necenová, monopol
 • ,oligopol, oligopol s dominantní formou, monopolistická konkurence)

 

 

Maturitní téma č.4

 

Podnik jako součást národního hospodářství

 

 • založení podniku
 • volba právní formy podnikání a faktory, které ji ovlivňují
 • postup založení živnosti
 • postup založení obchodní společnosti
 • fyzická osoba, právnická osoba, obchodní rejstřík

 

 

 

 

Maturitní téma č.5

 

 Právní formy podnikání

 

 • živnost
 • obchodní společnosti
 • v.o.s.
 • s.r.o.
 • k.s.
 • a.s.

 

Maturitní téma č.6

 

Ostatní formy podnikání

 

 • tichá společnost
 • družstvo
 • sdružení
 • neziskové organizace, rozpočtové a příspěvkové

 

 

 

Maturitní téma č.7

 

Majetková a kapitálová struktura podniku

 

 • majetek podniku, jeho členění, aktiva, pasiva
 • oceňování a opotřebení majetku firmy
 • rozvaha
 • kapitál podniku a jeho členění
 • optimální struktura kapitálu

 

 

 

 

Maturitní téma č.8

 

Analýza nákladů, výnosů a hospodářského výsledku

 

 • vztahy výnosů, nákladů a HV
 • náklady a jejich členění ( fixní, variabilní, celkové, mezní a průměrné + grafy)
 • souvislost zisku a nákladů, maximalizace zisku + gryf
 • analýza Break – point
 • výnosy a jejich členění
 • rozdíl mezi ziskem, výnosy a HV

 

 

Maturitní téma č.9

 

 

Podnik, výroba

 

 • základní otázky výroby
 • druhy výrob
 • výrobní kapacita, normy, časové fondy, výpočet výrobní kapacity
 • plánování výroby
 • popis výrobního procesu

 

 

 

Maturitní téma č.10

 

Nákupní činnost podniku

 

 • co zahrnuje nákupní činnost
 • nákupní marketingový mix
 • zásoby, druhy a jejich členění
 • dodavatelsko odběratelské vztahy
 • plánování a evidence zásob
 • metody pořízení zásob

 

 

 

Maturitní téma č.11

 

 Investiční činnost podniku

 

 • podnikové pojetí investic
 • makroekonomické pojetí investic
 • hrubé a čisté investice
 • druhy investic
 • hodnocení efektivnosti investic
 • magický trojúhelník
 • riziko spojené s investicemi
 • výběr investičních variant

 

 

 

Maturitní téma č.12

 

Odbyt

 

 • marketingový výzkum
 • cena a její stanovení
 • distribuce a distribuční cesty
 • propagace a její druhy

 

 

 

Maturitní téma č.13

 

Financování podniku

 

 • pojem a úkoly financování
 • dlouhodobé a krátkodobé financování¨zdroje financování
 • finanční plán
 • cash – flow. metody zjišťování a řízení

 

 

 

 

Maturitní téma č.14

 

 

Finanční analýza

 

 • význam finanční analýzy
 • zdroje informací pro finanční analýzu
 • ukazatele finanční analýzy rozvahy a výsledovky
 • interpretace výsledků finanční analýzy

 

 

 

Maturitní téma č.15

 

Management

 

 • význam pro podnik
 • faktory působící na firmu v konkurenčním prostředí
 • základní pojmy managementu
 • strategie managementu
 • organizace a velikost firmy
 • smluvní a kapitálové propojení firmy

 

 

Maturitní téma č.16

 

Marketing

 

 • marketing jako věda
 • základní pojmy marketingu
 • marketingové koncepce a strategie
 • výrobek a jeho životní cyklus
 • cena a cenová strategie
 • distribuce
 • propagace

 

Maturitní téma č.17

 

Rozborová činnost podniku

 

 • význam rozborové činnosti podniku
 • soustavy ukazatelů
 • controlling
 • benchmarking
 • analýza Z-skore a Du Pont vzorce
 • interní a externí audit

 

 

Maturitní téma č.18

 

Sanace a zánik podniku

 

 • pojem sanace
 • postup při sanaci
 • krize, úpadek, zánik
 • způsoby zániku

 

 

Maturitní téma č.19

 

Bankovnictví

 

·        banka jako podnik

·        proces vytváření bezhotovostních peněz

·        multiplikovaná bankovní expanze + příklad

·        CB, její cíle, jak působí CB na množství peněz v ekonomice

·        monetární politika a její nástroje

·        obchodní banky a jejich operace

·        úvěrová politika bank

 

 

Maturitní téma č.20

 

Pojišťovnictví

 

 • princip pojištění
 • druhy pojištění
 • činnost pojišťoven
 • riziko pojištění

 

 

Maturitní téma č.21

 

Daňová politika

 

 • vymezení pojmu daň
 • daňové principy
 • daňová sazba a způsoby její konstrukce
 • daňový subjekt a objekt
 • druhy daní a daňová soustava ČR
 • daňové ráje
 • princip DPH

 

 

 

Maturitní téma č.22

 

Makroekonomie

 

 • národní důchod
 • agregátní nabídka a poptávka + grafy
 • státní rozpočet a fiskální politika
 • deficit a vládní dluh

 

 

 

Maturitní téma č.23

 

Makroekonomie – výkonnost národního hospodářství

 

 • výkonnost NH
 • způsoby měření výkonnosti NH
 • vypovídací schopnost ukazatele HDP
 • další ukazatele výkonnosti NH
 • hospodářský cyklus + graf
 • nezaměstnanost
 • inflace

 

 

Maturitní téma č.24

 

Světová ekonomika

 

 • integrace a panevropská myšlenka
 • světové hospodářství
 • tři centra
 • vývoj měnové soustavy
 • rozvojové země a jejich postavení ve světovém hospodářství

 

 

 

Maturitní téma č.25

 

Specifické problémy drobných podniků

 

Maturitní téma č.26

 

Ekonomická část – Zahraniční obchod

 

 • export, import, reexport
 • clo
 • celní politika
 • netarifní nástroje celní politiky
 • význam zahraničního obchodu
 • makroekonomické pojetí zahraničního obchodu
 • aktuální stav zahraničního obchodu