Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. Renesance, humanismus a baroko v české literatuře

16. 3. 2009

6. Renesance, humanismus a baroko v české literatuře

 

a)   Vysvětlete úvodní pojmy.

renesance      - znovuzrození, znovunarození

                     - významný novověký umělecký proud

                     - usiloval o myšlenkovou i formální obrodu antiky

                     - označuje celé historické období a umělecký směr

humanismus      - lidský

                        - vyjadřuje nový ideál vzdělávání, který na místo poznávání Boha staví poznávání člověka

                        - označuje určitý životní a vzdělanostní program, nezávislý na časovém určení

 

Jedná se o 2. pol. 15. - 20. léta 17. století.

      Renesance se u nás moc neprosadila (náboženské spory, vliv církve). Renesanční rysy se objevily pouze v knížkách lidového čtení a v zábavné próze, např. Historie o bratru Janu Palečkovi.

 

Renesanční myšlenky se objevují zejména v díle syna krále Jiřího - Hynka z Poděbrad

- proslul svými překlady 11 novel z Boccacciova Dekameronu

- své současníky pohoršoval „nemravnými“ veršovanými skladbami (např. „Májový sen“ nebo „Veršové o milovníku“)

 

specifické znaky českého humanismu:

- snaha po rozšíření humanistické vzdělanosti

- vyrovnání se s kulturou jiných evropských zemí

- obsahově - převaha naukového charakteru literatury

- literatura pro měšťanstvo, zaměřená k životní praxi

- vliv latiny na rozkvět spisovné češtiny, význam knihtisku

 

náznaky už v době Karla IV. (přátelství s Petrarcou), plný rozvoj až v 15. a 16. století  (s reformačním hnutím).

b)   Nauková literatura a cestopisy jako typická díla českého humanismu, autoři, díla.

      Který vzdělanec a biskup Jednoty bratrské vynikl ve své péči o český jazyk a v čem spočívá její význam.

Dvě linie českého humanismu:

1) latinská

Jan z Rabštejna       - diplomat Jiřího z Poděbrad

                              - „Dialogus“ - rozhovor 4 šlechticů o soudobé politice

 

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic - píše filozofickou prózu a básně

 

Jan Campanus Vodňanský        - rektor univerzity Karlovy

                                                - „Bretislaus“ - Břetislav, drama

                                                - přívrženec nekatolizace; spáchal sebevraždu

 

2) národní

Nauková literatura:

Viktorin Kornel ze Všehrd (Chrudim)            

- hlavní představitel národního humanismu u nás; překladatel a právník

- „O právech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery              - staví české zvykové právo nad právo římské

                                                                                                               - jazyková dokonalost, počátky česky psané vědy

 

Cestopisy:

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - popisuje cestu do Benátek a do Egypta - „Do země judské

 

Václav Vratislav z Mitrovic - „Příhody Václava Vratislava z Mitrovic

                              - rukopisem - vydáváno až v době národního obrození

                              - o cestě do Turecka a jejich zajetí

                              - Jako 15letý mladík v poselstvu císaře Rudolfa II. jede do Cařihradu. Popisuje cestu. Vztah mezi Rudolfem II. a sultánem se změnil a oni byli uvězněni v černé věži. Po několika letech se vrátil z tureckého zajetí zpět.

 

Jazykověda a překlady:

Jan Blahoslav       - historik, organizátor, učitel, biskup Jednoty bratrské

                           1) pro potřeby jednoty: „Šamotulský kancionál“ = zpěvník bratrských písní

                           2) pro český národ: „Filipika proti misomusům

                           - chtěl rozptýlit nedůvěru a dokazoval, že vzdělání pomáhá člověku v životě a nevzdělaný je překážkou

                           Gramatika česká“ - usiluje o jazykovou kulturu, žádá ustálenou normu, je doplněna sbírkou přísloví

                           Muzika“ - návod pro neškolené zpěváky; o hudbě, i hudební teorie

                           překlad „Nového zákona“ - podnět k překladu celé bible

                           po jeho smrti přeložili „Starý zákon“ bratři Jednoty bratrské a vydali oba díl v letech 1579 - 1594 v Kralicích na Moravě a Bible Kralická

                           - vynikající čeština a vzor spisovného jazyka u nás i na Slovensku

                           (bibličtina - typ jazyka) - nekatolická bible

misomusové - nepřátelé vyššího vzdělání

 

c)   Dvě linie české pobělohorské literatury.

- po porážce na Bílé hoře v roce 1620:

1) potrestáni účastníci odboje (poprava 27 českých pánů, konfiskace majetku, nucený exil)

2) hospodářský rozvrat (utužení nevolnictví)

3) rekatolizace a germanizace

 

2 linie literatury:

- emigrantská (Komenský, Pavel Skála ze Zhoře, Pavel Stránský)

- domácí (Adam Michna z Otradovic, Bedřich Bridel, Balbín, Koniáš)

 

d)   Jan Amos Komenský, zásady školství, učebnice.

      Kdo provádí poutníka na cestě labyrintem a proč.

      Životopis.

Jan Amos Komenský

- studoval v Německu a rozvoj vědeckého bádání v zahraničí ho vede ke snaze vytvořit české národní vědy

- 1621 odchází z Fulneku (utíkají před španělskými vojáky) do Přerova - v té době už má ženu a děti

- při stěhování přišel o část rukopisu i knihovny

- manželka a 2 synové mu zemřeli na mor

- střídavý pobyt u českobratrských šlechtických obránců

- 1628 - odejít nebo rekatolizovat a odchází do polského Lešna

- při požáru v Lešné shořel slovník „Poklad jazyka českého“; zemřela mu i jeho druhá žena

- cestuje do Anglie, Švédska, Holandka, Uher

- 1648 - Vestfálský mír ukončí 30letou válku, ale nedovolí exulantům vrátit se do vlasti a zmaření naděje na návrat

- umírá v Amsterodamu, je pohřben na Aardenu

 

Pedagogické práce:

Velká Didaktika     - o čtyřdílné školní dílně podle stupňů, věku a prospěchu

                                 - za dobu určenou řemeslníkem musí být probráno řemeslo v celém svém rozsahu

                                 - do školy od dětství až do 24 let

                                 - 4 stupně: dětství, chlapectví, dospívající věk, jinošství

                                 - každý stupeň 6 let

                                 - škola mateřská - cvičeny vnější smysly

                                 - škola s vyučovacím jazykem mateřským

                                 - gymnázium

                                 - akademie

                                 - nižší školy, mateřská a obecná - mládež obojího pohlaví

 

Orbis pictus“ - svět v obrazech - usnadňuje učení cizích jazyků

 

Škola hrou“, „Informatium školy mateřské“, „Brána jazyku otevřena

 

Práce náboženské-filozofické

Labyrint světa a ráj srdce       - poutník (autobiografické rysy Komenského) se vydává na cestu městem = světem, životem aalegorie

                                                - symboly   - Všezvěd Všudybud - nikdo bez něj nemůže projít světem a touha po poznání

                                                                  - Mámení - symbol lidské pohodlnosti při poznání, symbol lidských klamů

                                                Poutník dostane Uzdu a Brýle, které musí mít přesně nasazené, aby viděl věci takové, jaké jsou.

                                                - kritika lidských vlastností - přetvářka (lidé si nasazují masku), hloupost, lstivost, prohnanost, pýcha, zákeřnost, zloba atd.

                                                - neschopnost si porozumět z důvodu lhostejnosti, myslí si, že lidská práce je nesmyslná

                                                - lidé si nepřipouštějí smrt. Tváří se, že nemá přijít konec a v tomto ohledu jsou lehkomyslní

                                                - zděšen světem se uchyluje poutník do jistoty svého srdce, kde lze rozmlouvat s bohem

                                                - Labyrint světa = nejistota, strach, úzkost

                                                - Ráj srdce - bezpečí, klid; jediná jistota, která existuje je bůh

                                                - typické barokní dílo

 

Encyklopedické práce

- snaha shrnout veškeré vědění a vševědní spisy = pansofické spisy - 7 dílů - doufal, že vzdělání povede ke zbratření lidstva

 

Spisy pro Jednotu bratrskou

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské

      - alegorie - matka = Jednota bratrská - v době rekatolizace nemá možnost k přežití (nekatolická církev)

      - loučení se svým národem, vlastí, kterou musel opustit (Růžový palouček u Litomyšle)

      - vestfálský mír ukončil jeho naděje na návrat

      - Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, vláda věcí tvých se zase navrátí, o lide český! Bylo zhudebněno jako Modlitba pro Martu - dává víru a naději

 

 

e)   Význam Jezuity Bohuslava Balbína.

      Význam puristů a jejich přínos pro vývoj češtiny.

      Role Antonína Koniáše.

 

Bohuslav Balbín

- jezuita, ale vlastenecké smýšlení a pronásledován představenými

Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého“ (= „Obrana“ - zkráceně)

- napsáno latinsky

- právo národa na vlastní jazyk

- kritika vídeňské politiky, která vytlačuje češtinu ze škol, úřadů i kostelů

- vydána až počátkem národního obrození

- vzor pro jiné obrany českého jazyka

- velký přínos pro češtinu

 

Antonín Koniáš

- jezuita

- vynikl fanatickou snahou ničit české nekatolické knihy (spálil kolem 20 000 knih)

- sepsal seznam zakázaných knih

 

puristé     - očišťovali jazyk, nahrazovali cizí výrazy mnohdy neobratnými výrazy českými

               - necitlivé zásahy a tvoření novotvarů (nová slova)

               - Matěj Václav Šteyer, Václav Jan Rosa

 

f)    Kramářská píseň.

Kramářská (=jarmareční) píseň          - zpívaná na jarmarcích

                                                         - zpívali ji potulní kramáři s flašinetem, obrázkový doprovod

                                                         - tématem byly války, bitvy, požáry, povodně, ...

                                                         - většinou měli reálný základ

                                                         - nahrazovali jakoby zprávy